آکادمی‌عکاسی تور تخصصی برگزار می‌کند

آکادمی عکاسی هنرهای معاصر با همکاری گروه فرهنگ و سفر ژیوار “کارگاه در سفر” دو و نیم روزه برگزار می‌کند.
شرکت کنندگان پیش از سفر در یک جلسه دو و نیم ساعته با مشخصه ها و ویژه گی های عکاسی در سفر آشنا می‌شوند. گفتگو درباره عکاسی از طبیعت، مروری بر شاخصه های عکاسی طبیعت و کسب تجارب عکاسی در سفر از جلمه اهداف این کارگاه می باشند. اثار شرکت کنندگان در جلسه ای بعد از سفر توسط استاد همراه نقد و بررسی خواهند شد و اثر یا اثار برگزیده انتخاب می شوند. استاد علی قلمسیاه در این کارگاه شرکت کنندگان را همراهی خواهند کرد.

+ بیشتر

اضافه شده در تاریخ آبان ۱۳, ۱۳۹۱اضافه کردن نظر